Adatkezelési tájékoztató

A PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány), mint adatkezelő a szolgáltatásainak biztosításával kapcsolatos adatvédelmi kérdésekről az alábbiak szerint tájékoztatja az érintetteket:

 

  1. Előzetes tájékoztatás az adatkezelés megkezdése előtt

 

1.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Alapítvány által biztosított szolgáltatások igénybevételi feltételeinek megteremtése.

 

1.2. Az adatkezelés jogalapja

 

1.2.1. Az adatkezelés jogalapján az alábbiak képezik:

-  az érintett hozzájárulása. (Az érintett a bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.)

-  az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

-  az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

-  az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

-  az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

1.2.3. Fentiek alapján az Alapítvány a személyes adatokat első sorban az érintett hozzájárulása esetén kezeli. Ha e jogalap nem áll rendelkezésre, az nem akadálya annak, hogy az Alapítvány az 1.2.2. pontban megjelölt jogalapok valamelyikén kezelje a személyes adatokat.

 

1.2.4. Jelen tájékoztató visszautasítása, vagy a hozzájárulás megtagadása esetén – egyéb jogalap hiányában – az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételére nincs lehetőség.

 

1.3. Adatellenőrzés

Az Alapítvány a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felelős. Az érintett az adatok megadásakor felelős azért, hogy a megadott adat helytálló, és valós.

 

1.4. Egyéb általános információk

 

1.4.1. Az Alapítvány kizárólag automatikus döntéshozatali rendszereket nem működtet, így a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos döntést érdemben az Alapítványnál közreműködő természetes személy (ember) hozza meg.

1.4.2. Az Alapítvány személyes adatokat harmadik országba (azaz olyan országba, amely nem tartozik a következők valamelyikébe: az Európai Unió tagállama, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez) és nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

1.4.3. Adattovábbításra kizárólag a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók, személyek, szervezetek részére kerül sor.

 

  1. Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) megjelölése

 

2.1. Adatkezelő:

 

PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Váci Mihály utca 41.

Telefonszám: 0642502133

E-mail cím:          primom@primom.hu

Adószáma: 19205760-2-15

Közösségi adószáma: HU19205760

Statisztikai számjele: 19205760-9499-569-15

Bírósági nyilvántartási száma: 15-01-0000028

Képviselője: Czomba Csaba, kuratóriumi elnök

Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Csütörtök 8-15, Péntek 8-12

 

Az Alapítvány ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinek, és ügyfélfogadási idejének megjelölése

. 4400 Nyíregyháza, Luther utca 16. Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Csütörtök 8-15, Péntek 8-12

. 4400 Nyíregyháza, Váci Mihály utca 41. Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Csütörtök 8-15, Péntek 8-12

 

2.2. Adatfeldolgozó(k) és harmadik személyek: Az adatfeldolgozók és harmadik személyek konkrét meghatározását a melléklet tartalmazza.

 

  1. A kezelt adatok fajtája, az adatkezelés időtartama

 

3.1. Az Alapítvány – adott esetben a megjelölt adatfeldolgozók közreműködésével – szolgáltatásainak igénybevételéhez az érintett által rendelkezésre bocsátott, és a mellékletben ügykörönként megjelölt személyes adatkategóriákat az ott meghatározott ideig kezeli, feldolgozza, nyilvántartja, továbbítja.

 

  1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

4.1. Tájékoztatással kapcsolatos jogok

 

Az érintettnek joga van arra, hogy a rá vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatosan tájékoztatást, és intézkedést kérjen.

 

4.2. Hozzáféréshez való jog

4.2.1. Az érintett kérelmezhet visszajelzést (tájékoztatás) arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és információt kérhet az alábbiakról:

- az adatkezelés céljai;

- az érintett személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

4.2.2. Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – kérelemre – az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Alapítvány széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az érintett rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

  1. 3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, kiegészíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

4.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

4.4.1. Az érintett kérésére – amennyiben ennek feltételei fennállnak – az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az alapítvány törli a személyes adatokat továbbá, ha

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

4.4.2. Ha az Alapítvány nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével az Alapítvány megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

4.4.3. Az adattörlésre vonatkozó fenti szabályok nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges:

- a személyes adatok kezelését előíró, az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

4.5. Az adatkezelés korlátozása

 

4.5.1. Az érintett kérelmezheti, hogy az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapítvány jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

4.5.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

4.5.3. Az Alapítvány az érintettet, akinek a kérésére az korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

4.6. Az adathordozhatósághoz való jog

 

4.6.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

4.6.2. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

4.6.3. E jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

4.7. A tiltakozáshoz való jog

 

4.7.1. Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

4.7.2. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

4.8. A jogok gyakorlásának módja

 

4.8.1. Az Alapítvány a fentiekben megjelölt jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül megválaszolja. A kérelem teljesítését az Alapítvány megtagadhatja, ha a kérelmező azonosítása nem lehetséges.

4.8.2. A kérelmeket az érintett benyújthatja írásban, a fentiekben megadott címe(ke)n, a megadott elektronikus levélcímen, illetve szóban is, az Alapítvány bármely, ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében.

4.8.2. A hozzáférési jog, a törléshez való jog, és a tájékoztatással kapcsolatos jogok gyakorlása során az Alapítvány díjat, költségtérítést állapít meg, az alábbi esetekben:

- a kezelt személyes adatok másolatának ismételt kikérése esetén,

- az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

4.8.3. Az Alapítvány – a válaszadással, vagy intézkedéssel egyidejűleg – minden olyan címzettet tájékoztat az adatok helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Alapítvány tájékoztatja e címzettekről.

 

  1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek, és mindezt az Adatfeldolgozók kötelezettségévé teszi.

 

  1. Vonatkozó főbb jogszabályok

 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR) hatályba lépése: 2018. május 25.,

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.).

 

  1. Jogorvoslati, panasztételi lehetőségek

 

7.1. Hatósági út

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha

 

- az Alapítvány az érintett adatvédelemre vonatkozó jogait megsérti, korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint,

- ha az érintett megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Alapítvány megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat vagy az Európai Unió előírásait.

 

A hatóság eljárásának kezdeményezésekor az érintettnek alá kell támasztania, hogy a meghatározott jogainak az adatkezelőnél történő érvényesítését megkísérelte.

 

7.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Alapítvány ellen – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha megítélése szerint az Alapítvány a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Ha az Alapítvány az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet, az erre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál.

 

 

 

Melléklet az adatkezelési tájékoztatóhoz, és nyilatkozathoz

 

 

Szolgáltatás megnevezése

 

Adatkezelés jogalapja

 

Szolgáltatás kapcsán kezelt adatkör megnevezése

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Adatfeldolgozók / azon harmadik személyek megjelölése akik / amelyek részére adattovábbítás történik

 

Személyes, telefonos, online szaktanácsadás, tájékoztatás, információszolgáltatás, hírlevél küldése

Szerződés teljesítése

Képviselő, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, tevékenysége

Legutolsó tájékoztatástól számított 3 év. A három évnél korábbi (nem aktuális) adatok felülvizsgálatkor törlésre kerülnek.

-

Kiadvány kiadás, terjesztés

Szerződés teljesítése

Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, tevékenység

Szerződés megszűnését követő 8 év.

Követelés érvényesítését célzó eljárás esetén, ennek eredményes befejezését követő 8 év.

Kiadó, kereskedő, forgalmazó, az egyedi szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Publikációs lehetőség biztosítása

Szerződés teljesítése

Jogi személy, vagy a gazdasági tevékenységet saját neve alatt folytató személy esetén: Kapcsolattartó neve, szervezet képviselő neve, postacím, e-mailcím, adószám, bankszámlaszám, telefonszám, szakterület.

Magánszemély esetén anyja neve, születési idő és hely.

Szerződés megszűnését követő 8 év.

Követelés érvényesítését célzó eljárás esetén, ennek eredményes befejezését követő 8 év.

Kiadó, kereskedő, forgalmazó, az egyedi szerződésben foglaltaknak megfelelően, továbbá az Alapítvány honlapján történő publikáció esetén a weblap szerkesztője.

Szervezett rendezvények előkészítése, dokumentálása, regisztráció a rendezvényre, jelenlét igazolása

Hozzájárulás

Résztvevő neve, e-mailcíme, aláírása.

 

Támogatásból szervezett rendezvény esetén a támogató által előírt időtartam.

Ennek hiányában a rendezvény napját követő 5 év.

Támogatásból szervezett rendezvény esetén a támogató részére.

 

Szervezett rendezvényeken fénykép, hang- és videó felvétel készítése

Hozzájárulás

fénykép, hang- és videó felvétel tartalma

Támogatásból szervezett rendezvény esetén – amennyiben az felvétel készítésére vonatkozó kötelezettséget is előír – a támogató által előírt időtartam.

Ennek hiányában a rendezvény napját követő 5 év.

Sajtó nyilvános eseményeken tömegfelvételnek és közéleti szereplésnek nem minősülő fénykép hang- és videó felvétel nyilvánosságra hozatala az Alapítvány honlapján, és annak továbbítása a média képviselőinek.

Vagyonvédelmi célú kép –és kamerafelvétel készítése

Alapítvány jogos érdeke

Kép –és kamerafelvétel tartalma

3 nap, amennyiben nem történik incidens. Incidens esetén ennek kivizsgálásáig.

-

Üzleti partner adatbázis üzemeltetése

Hozzájárulás

kapcsolattartó neve, postacíme, telefonszám, e-mailcím, tevékenység, érdeklődési kör

adat felvételétől számított 2 év

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Győ-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Üzleti ajánlatok, partnerek közvetítése

Szerződés teljesítése

Kapcsolattartó neve, székhelye, telefonszám, e-mailcím, tevékenység, érdeklődési kör

adat felvételétől számított 2 év

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Győ-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,

továbbá az érintett által kifejezetten kért személyek / szervezetek.

EU-s és hazai pályázatok előkészítése partnerek részére

Szerződés teljesítése

cégvezető neve, kapcsolattartó neve, postacíme, telefonszám, e-mailcím, tevékenység, érdeklődési kör

Benyújtás időpontját követő 8 év

-

Hitelkérelmi/pályázati nyomtatványok elkészítése a partnerek részére

Szerződés teljesítése

Cégvezető, kapcsolattartó neve, székhelye, e-mail cím, telefonszám, adószám, / adóazonosító jel bankszámlaszám, szakterület, továbbá az adott pályázati vagy pénzügyi konstrukció által megkövetelt azon személyes adatok, melyek nélkül a hitelkérelem, illetve a támogatási kérelem nem nyújtható be.

Benyújtás időpontját követő 8 év

A pályázat benyújtására vonatkozó megbízás esetén a pályázatot kiíró szerv.

Hitel igénylése esetén az érintett pénzügyi intézmény.

Szolgáltatás és termék népszerűsítésére reklám felület, PR megjelenés biztosítása

Szerződés teljesítése

cégvezető neve, kapcsolattartó neve, postacím, e-mailcím, telefonszám, adószám, bankszámlaszám

Közzététel időpontját követő 5 év

Előfizetők esetében Magyar Posta

Mikrohitel igénylése

Szerződés teljesítése

Név, lakcím, anyja neve, születési helye, ideje, adószáma, személyi igazolvány, lakcímkártya száma, személyi szám, bankszámlaszám, email cím, telefonszám. Az ezen túlmenő adatok körét – amennyiben van ilyen - a szolgáltatás leírás, illetve szerződés tartalmazza.

Futamidő lejártát követő 8 év.

Behajtás esetén a behajtási eljárás eredményes befejezését követő 8 év.

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Magyar Fejlesztési Bank

Pénzügyminisztérium,

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.,

Illetékes közjegyző,

Ellenőrző szervek: Papcsák Ügyvédi Iroda,

Végrehajtási eljárás esetén: Illetékes végrehajtó.

Iroda, műhely, és eszközbérlés, Postafiók szolgáltatás

Szerződés teljesítése

Kapcsolattartó név, lakcím, telefonszám, adószám, képviselő neve, telefonszáma

A szerződés megszűnését követő 8 év, követelés érvényesítését célzó eljárás esetén annak lezárását követő nyolc év.

-

Adatkezelési tájékoztatás tudomásul vétele, és a hozzájárulás bizonyítása

Hozzájárulás

Név, aláírás

Az érintett adatkategóriánál meghatározott adatkezelési időtartam. 

-


 

Primom